Polityka prywatności Stowarzyszenia Śpiewaczego Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Stowarzyszenia Śpiewaczego Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie

 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych [dalej: RODO], uwzględniając Wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS – CoV-2 w Polsce, informujemy:

 

1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w Szczecinie [dalej: ChAPS],  z siedzibą: 70-497 SZCZECIN, UL. WYSPIAŃSKIEGO 1, TEL.: +48 91-423-8888, +48 501-011-920, chaps@zut.edu.pl . [dalej: AdministratorChAPS].

2. Inspektor Ochrony Danych
Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych urzęduje w siedzibie Administratora, tel. i adres e-mail: +48 501-011-920, chaps@zut.edu.pl .

 

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać:
a. w celu: uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych i przeglądach artystycznych organizowanych przez ChAPS, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”) lub  art. 6 ust. 1 lit e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”);
b. w celu: przyjęcia od Pani/Pana oświadczenia o stanie zdrowia w ramach przeciwdziałania i zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID -19, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. d) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej);
c. w celu: wykonywania zawartych z Panią/Panem umów lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
d. w celu: wykonywania umów z podmiotem, którego Pani/Pan jest przedstawicielem w kontaktach
z Administratorem, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”);
e. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, w tym: informowania o aktualnej i planowanej działalności ChAPS, przekazywania informacji oraz zaproszeń dotyczących organizowanych lub współorganizowanych przez ChAPS wydarzeń, wysyłania kart okolicznościowych na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”);
f. w celu: prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą elektroniczną, w tym: informowania o aktualnej i planowanej działalności ChAPS, przekazywania informacji oraz zaproszeń dotyczących organizowanych lub współorganizowanych przez ChAPS wydarzeń, wysyłania kart okolicznościowych, przesyłania Newslettera,  na podstawie: art. 6 ust. 1
lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);

g. w celu: zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony mienia i porządku w czasie wydarzeń realizowanych przez ChAPS na podstawie: art. 6 ust. 1 lit e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”).

4. Prawnie uzasadniony interes Administratora
Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora może być obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

5. Kategorie odbiorców danych osobowych
a. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów w zakresie:
usługi informatyczne, serwis systemu monitoringu i kontroli dostępu oraz systemu bilety ONLINE.
b. W sytuacji konieczności przeprowadzenia identyfikacji Uczestnika wydarzenia, Pani/Pana dane osobowe zawarte w oświadczeniu o stanie zdrowia, zostaną udostępnione służbom Głównego Inspektora Sanitarnego.

6. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu
a. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Panią/Panem lub Podmiotem, którego przedstawicielem Pani/Pan jest, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą;
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
c. w zakresie monitoringu wizyjnego Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami przez właściwe organy władzy publicznej;
d. Pani/Pana dane osobowe zawarte w oświadczeniu o stanie zdrowia będą przechowywane przez Administratora przez okres 14 dni, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

8. Uprawnienia
Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe, jest zawarty
w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:
a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 15;
b. żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 16;
c. żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 17;
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 18;
e. żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, zgodnie z art. 20;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
zgodnie z art. 21;
g. wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h. w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9. Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych
a. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit a) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale stanowi warunek uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez ChAPS;
b. podanie danych osobowych w oświadczeniu o stanie zdrowia jest dobrowolne, ale jego nie wypełnienie uniemożliwia uczestnictwo w wydarzeniu objętym wymogiem złożenia oświadczenia;
c. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit c) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale stanowi warunek zawarcia lub wykonania umowy. Nie podanie danych spowoduje odmowę zawarcia z Panią/Panem umowy lub jej wykonania;
d. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit d) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ale ich nie podanie może uniemożliwić realizację umowy z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem w kontaktach z Administratorem;
e. w odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit f) powyżej – podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ( dane podawane są za Pani/Pana zgodą), natomiast ich nie podanie uniemożliwi kontakt Administratora z Panią/Panem;
f. W odniesieniu do przypadku z punktu 3 lit. g) powyżej – informujemy, że wstęp na teren, na którym odbywa się wydarzenie organizowane przez ChAPS wiąże się z utrwaleniem wizerunku w ramach monitoringu wizyjnego;

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11. Zmiany Polityki
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki/oświadczenia oraz jego aktualizacji –
aktualizacja Polityki w czerwcu b.r. w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID -19

 

Komentowanie zablokowano

© 2016 Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
70-497 Szczecin, ul. Wyspiańskiego 1, tel.: +48 91-423-8888, +48 501-011-920,+48 514 434 253, fax: +48-91-421-2188